درس الرسائل التوحیدیه مرحوم علامه طباطبائی توسط استاد حجت الاسلام علی امینی نژاد به صورت حضوری و مجازی، در عصر دوشنبه هر هفته در سالن اجتماعات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات ارائه می گردد.

شرایط حضور در این درس عبارت است از؛

  • – اتمام تحصیل کتاب نهایه الحکمه و کتاب اصول و مبانی عرفان نظری استاد یزدان پناه
  • – تعهد به پیگیری جدی و حضور منظم و فعال در درس.
  • – تعهد به انجام تقریرها، پژوهش ها و تکالیفی که از سوی استاد مشخص می شود.

⁘⁘⁘⁘⁘

شما عزیزان می توانید برای دسترسی به صوت های این درس از لینک های زیر اقدام نمائید؛

جلسه اول – ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۰

جلسه دوم – ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰

جلسه سوم – ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰

جلسه چهارم – ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۰

جلسه پنجم – ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۰

جلسه ششم – ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰

جلسه هفتم – ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰

جلسه هشتم – ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه نهم – ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه دهم- ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه یازدهم- ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه دوازدهم- ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه سیزدهم- ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه چهاردهم- ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه پانزدهم- ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰

جلسه شانزدهم- ۷ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه هفدهم- ۷ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه هجدهم- ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه نوزدهم- ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه بیستم- ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌یکم- ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌دوم- ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌سوم- ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌چهارم– ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌پنجم- ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌ششم- ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌هفتم- ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌هشتم- ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه بیست‌و‌نهم- ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌ام- ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌یکم- ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌دوم- ۱ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌سوم- ۱ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌چهارم- ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌پنجم- ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌ششم- ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌هفتم- ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰

جلسه سی‌و‌هشتم- ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

جلسه سی‌و‌نهم- ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

جلسه چهلم – ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل‌و‌یکم – ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل‌و‌دوم – ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل‌و‌سوم – ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل‌و‌چهارم – ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل‌و‌پنجم – ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل‌و‌ششم – ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل‌و‌هفتم – ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل‌و‌هشتم – ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه چهل‌و‌نهم – ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱

جلسه پنجاهم – ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱

جلسه پنجاه‌و‌یکم – ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱

جلسه پنجاه‌و‌دوم – ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱

جلسه پنجاه‌و‌سوم – ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱

جلسه پنجاه‌و‌چهارم – ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱

جلسه پنجاه‌و‌پنجم – ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱

جلسه پنجاه‌و‌ششم – ۱ آبان ماه ۱۴۰۱

جلسه پنجاه‌و‌هفتم – ۱ آبان ماه ۱۴۰۱

جلسه پنجاه‌و‌هشتم – ۸ آبان ماه ۱۴۰۱

جلسه پنجاه‌و‌نهم – ۸ آبان ماه ۱۴۰۱

جلسه شصتم – ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱

جلسه شصت‌و‌یکم – ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱

جلسه شصت‌و‌دوم – ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱

جلسه شصت‌و‌سوم – ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱

جلسه شصت‌و‌چهارم – ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱

جلسه شصت‌و‌پنجم – ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱

جلسه شصت‌و‌ششم – ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱

جلسه شصت‌و‌هفتم – ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱

جلسه شصت‌و‌هشتم – ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱

جلسه شصت‌و‌نهم – ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱

جلسه هفتادم – ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱

جلسه هفتادویکم – ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱

جلسه هفتادودوم – ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱

جلسه هفتادوسوم – ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱

جلسه هفتادوچهارم – ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱

جلسه هفتادوپنجم – ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱

جلسه هفتادوششم – ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱

جلسه هفتادوهفتم – ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱

جلسه هفتادوهشتم – ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱

جلسه هفتادونهم – ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱

جلسه هشتادم – ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

جلسه هشتادویکم – ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

جلسه هشتادودوم – ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱

جلسه هشتادوسوم – ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱

جلسه هشتادوچهارم – ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱

جلسه هشتادوپنجم – ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱

جلسه هشتادوششم – ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

جلسه هشتادوهفتم – ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

جلسه هشتادوهشتم – ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

جلسه هشتادونهم – ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

جلسه نودم – ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

جلسه نودو‌یکم – ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

جلسه نودودوم – ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

جلسه نودوسوم – ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

جلسه نودوچهارم – ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲

جلسه نودوپنجم – ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲

جلسه نودوششم – ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

جلسه نودوهفتم – ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

جلسه نودوهشتم – ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲

جلسه نودونهم – ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲

جلسه صدم – ۴ تیر ماه ۱۴۰۲

جلسه صدویکم – ۴ تیر ماه ۱۴۰۲

الرسائل التوحیدیه scaled e1632204787562 - الرسائل التوحیدیة