در راستای پژوهش، آموزش و ترویج در حوزه علوم عقلی اسلامی، مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات در تیرماه ۱۳۹۸ تشکیل گردید. این مؤسسه وظیفه خود می داند با طراحی و تقویت جنبه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی، فرهنگی و ترویجی در حوزه علوم عقلی اسلامی، موجبات تعمیق و بسط این علوم را در حوزه های علمیه، مراکز فرهنگی و مجامع عمومی فراهم سازد و در راستای احیای تمدن بزرگ اسلامی، پشتیبانی های لازم را از انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به انجام رساند.

برای این مهم عرضه آثار اساتید و دانش پژوهان فعال در مؤسسه امری ضروری می نمود که فروشگاه اینترنتی نفحات تأمین کننده بخش مهمی از این رسالت در فضای مجازی است.

این فروشگاه می کوشد با فضایی کاربر پسند، ساده و با طراحی های روز، آثار موجود و مرتبط با مؤسسه را به نحو هر چه بهتر بدست طالبان آن برساند.